Home |  Testimonials

Testimonials

From :  Nestor Cacal, Luna Isabela

Published :  Agriculture magazine,July 2008

English :  “Compared with other hybrids, I go for Bioseed Hybrids because of its excellent grain quality and yield”

Tagalog :  “ Kumpara sa ibang hybrids, Mas pipiliin ko ang Bioseed hybrids dahil sa magandang kalidad ng butil at ani”

From :  Casan Akmad, Carmen North Cotabato

Published :  Agriculture magazine, October 2008

English :  “No other hybrid could compare well with Bioseed 9909 when it comes to grain weight and with BIOSEED 9909, I could no longer ask for more.”

Tagalog :  “ Walang ibang Hybrid ang pwedeng itapat sa Bioseed 9909 pagdating sa bigat ng butil nito, Sa BIOSEED 9909 wala na akong hahanapin pa.”

From :  Nelson Taladhay, Bagumbayan Sultan Kudarat,

Published :  Agriculture magazine, april 2011

English :  “One good thing about HEALER 101 is yield and grains considered as ‘first class’ by the feed-millers. The grains are bigger and shiny dark yellow color is preferred by buyers”

Tagalog :  “ Ang isang magandang katangian ng Healer 101 ay ang mataas na ani at ang butil nito ay itinuturing na primera klase ng mga feedmillers. Ang mga butil ay malalaki, makintab at matingkad na kulay dilaw na mas gusto ng karamihang mamimili ng mais.”

From :  Pedro and Aida Loor,

Published :  Manila Bulletin newspaper - July 19,2012

English :  “With BIOSEED HEALER 101, farmers in Bukidnon can make profit of about Pesos 40,000/- per hectare per cropping.”

Tagalog :  “ Sa pagtatanim ng BIOSED HEALER 101, ang mga magsasaka sa Bukidnon ay maaring kumita ng mahigit kumulang Pesos40,000/- sa bawat ektarya sa bawat isang taniman.”

From :  Julie Tinong,Aguinaldo Ifugao,

Published :  Manila Bulletin newspaper-May 10,2012

English :  “I love the big kernels of HEALER 101 which are bright orange, a color desired by feed-millers. The ears have slender cobs so kernel recovery is high. With 2 years experience with HEALER 101, I swear that this is the best variety I have ever tried.”

Tagalog :  “ Gustong gusto ko ang malalaking butil ng HEALER 101 na may matingkad na kulay dalandan na kung saan ito ang hinahanap ng mga feedmillers. Ang bunga ay may maliit na busal na palatandaan ng mataas na Shelling recovery. Sa dalawang taon ko na pagtatanim ng HEALER 101, masasabing kong ito ang pinakamagandang hybrid na nasubukan ko.”