• img1
  • img2
  • img3
  • img4
Tầm nhìn của Bioseed: “Nhằm tăng năng suất và lợi nhuận cho người nông dân”
Câu chuyện thành công

" FARMER: NGUYỄN THỊ HOA, Thanh Vân commune. – Thành Chương dist – Nghệ An province - VN, Phone: 01699148128
"Giống ngô B21 thay đổi cuộc sống gia đình tôi"
Chị Nguyễn Thị Hoa Đặng Ngọc Thảo – ở Thành Chương Nghệ An đã chuyển đổi từ giống cũ sang giống ngô B21 của Cty